Zgodnie z Art. 61 Prawa Budowlanego właściciel lub zarządca obiektów budowlanych jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu i zachowania go w należytym stanie technicznym i estetycznym. Jednym z podstawowych obowiązków właściciela lub zarządcy jest zapewnienie przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego budynku przez uprawione osoby.

Kontrola okresowa wykonywana raz w roku:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych [ (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
    art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane ]

 
Kontrola okresowa wykonywana raz na pięć lat:

  • sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego
  • sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia

 
Kontrolą powinno być również objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane).
 

Kontrola okresowa dla obiektów wielkopowierzchniowych, wykonywana co najmniej dwa razy w roku:

Obejmuje budynki, które posiadają powierzchnię zabudowy przekraczającą 2000m2 bez względu na powierzchnię dachu oraz inne niż budynki obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.

Kontrole te należy przeprowadzać przed i po okresie zimowym w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada

Zakres tej kontroli obejmuje zakres kontroli rocznej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.